Home / Z regionu / Zwycięzcy Skrzydlewska Cup 2014 potrenują z Michałem Probierzem

Zwycięzcy Skrzydlewska Cup 2014 potrenują z Michałem Probierzem

W sobotę na głów­nej pły­cie sta­dionu Widzewa zwy­cięzcy tego­rocz­nego Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup spo­tkają się na tre­ningu z Micha­łem Pro­bie­rzem, byłym szko­le­niow­cem m.in. Widzewa i ŁKS. W zaję­ciach wezmą udział repre­zen­tanci Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 ze Skier­nie­wic, któ­rzy wygrali tur­niej w kate­go­rii klas I – III oraz Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 13 z Beł­cha­towa – trium­fa­to­rzy w kate­go­rii klas IV – VI.

Zwycięzcy Skrzydlewska Cup 2014 potrenują z Michałem Probierzem

- Tre­ner Pro­bierz przy­go­to­wał dla chłop­ców spe­cjalny tre­ning, jestem pewna, że będzie to dla nich oka­zja do naucze­nia się cze­goś nowego. A także wspa­niała przy­goda, która będą długo wspo­mi­nać  – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska, orga­ni­za­tor turnieju.

Tre­ning roz­pocz­nie się o godz. 10 i jak zapo­wiada tre­ner Michał Pro­bierz – będzie inten­sywny. Ale jak pod­kre­śla szko­le­nio­wiec chłopcy „są nie do zabie­ga­nia”, więc nie ma obaw o ich kondycję.

- Dzię­kuję wła­dzom Widzewa za pomoc w zor­ga­ni­zo­wa­niu tre­ningu, dla chłop­ców tre­ning na głów­nej pły­cie boiska na pewno będzie prze­ży­ciem  – dodała Joanna Skrzydlewska.

Po tre­ningu będzie czas na chwilę roz­mowy ze szko­le­niow­cem i pamiąt­kowe zdję­cia. Kto wie, być może trium­fa­to­rów Skrzy­dlew­ska Cup będziemy kie­dyś podzi­wiać na boiskach ekstraklasy.

10 czerwca 2014

Zwycięzcy Skrzydlewska Cup 2014 potrenują z Michałem ProbierzemZwycięzcy Skrzydlewska Cup 2014 potrenują z Michałem Probierzem

Scroll To Top