Home / Galerie zdjęć / Zwycięzcy Skrzydlewska Cup trenowali z Michałem Probierzem

Zwycięzcy Skrzydlewska Cup trenowali z Michałem Probierzem

Repre­zen­tanci Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 4 ze Skier­nie­wic, zwy­cięzcy Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2014 w kate­go­rii klas I – III, tre­no­wali z Micha­łem Pro­bie­rzem. Dzięki życz­li­wo­ści władz klubu z al. Pił­sud­skiego zaję­cia odby­wały się na głów­nej pły­cie sta­dionu Widzewa. W rolę asy­stenta Michała Pro­bie­rza wcie­lił się Andrzej Woź­niak, były bram­karz Widzewa, FC Porto i repre­zen­ta­cji Pol­ski, obec­nie tre­ner bram­ka­rzy w Widzewie.

Zwycięzcy Skrzydlewska Cup trenowali z Michałem Probierzem

Dru­żyna ze Skier­nie­wic przy­je­chała już pół godziny przed tre­nin­giem. Chłopcy prze­brani w złote tur­nie­jowe stroje będące jedną z nagród za zwy­cię­stwo w Skrzy­dlew­ska Cup, nie­cier­pli­wie cze­kali na począ­tek zajęć. Tre­ning roz­po­czął się od krót­kiej odprawy i pamiąt­ko­wych zdjęć, a póź­niej była już ciężka praca. Tre­ner Michał Pro­bierz przy­go­to­wał dla chłop­ców bar­dzo inten­sywne zaję­cia, w któ­rych było tro­chę zabawy i żar­tów, ale przede wszyst­kim miały one na celu poka­za­nie mło­dym adep­tom fut­bolu, że gra w piłkę wymaga wielu umie­jęt­no­ści, nie tylko cel­nych podań i efek­tow­nych goli. Sporo było ćwi­czeń zręcz­no­ścio­wych, popra­wia­ją­cych koor­dy­na­cję ruchową, ale były także wyścigi połą­czone z ćwi­cze­niem pro­wa­dze­nia piłki, póź­niej ćwi­cze­nie podań i próby ode­bra­nia piłki kole­dze.
- Co jest naj­waż­niej­sze na tre­ningu? – pytał Michał Pro­bierz, kiedy chłop­com nie uda­wało się cel­nie podać do kolegi, a takie mieli zada­nie do wyko­na­nia.
- Dokład­ność – odpo­wia­dali chó­rem. Szko­le­nio­wiec przy­znał im rację, ale zaraz dodał, że rów­nie ważna jest kon­cen­tra­cja i sku­pie­nie, bo solidny tre­ning to pod­stawa suk­cesu.
- Jak teraz nie nauczy­cie się dokład­nych podań to także w meczu nie będzie­cie umieli tego zro­bić – tłu­ma­czył chłop­com tre­ner Pro­bierz.
Na zakoń­cze­nie zajęć dru­żyna podzie­lona na dwa zespoły roze­grała mię­dzy sobą tre­nin­gowy mecz. W bram­kach sta­nęli Michał Pro­bierz i Andrzej Woź­niak, który jak za daw­nych lat popi­sał się kil­koma efek­tow­nymi robin­so­na­dami.  Tre­ner Pro­bierz także został zmu­szony przez mło­dych zawod­ni­ków do inter­wen­cji i świet­nie sobie pora­dził.
-Na czym polega gra w piłkę? – pytał znów Michał Pro­bierz. I po chwili wytłu­ma­czył cier­pli­wie: - Na poda­wa­niu i grze zespo­ło­wej. I nie sędzio­wać pro­szę, tylko grać – dodał tre­ner Pro­bierz.
Tre­ning zakoń­czył się kolejną sesją foto­gra­ficzną i roz­da­wa­niem auto­gra­fów. Dla chłop­ców ze Skier­nie­wic zaję­cia z tak zna­nym szko­le­niow­cem już były ogrom­nym prze­ży­ciem i wspa­niałą przy­goda, ale dużą frajdę spra­wiło im także samo prze­bie­ra­nie się w widzew­skiej czyli „praw­dzi­wej” szatni oraz moż­li­wość tre­no­wa­nia na głów­nej pły­cie sta­dionu.  Z pew­no­ścią będą mieli co opo­wia­dać kole­gom w szkole.

14 czerwca 2014

Scroll To Top