Home / Napisali o mnie / Oto zwycięzcy Skrzydlewska Cup 2014:

Oto zwycięzcy Skrzydlewska Cup 2014:

ŁódzkiFutbol.pl Szkoła Pod­sta­wowa nr 4 ze Skier­nie­wic i Szkoła Pod­sta­wowa nr 13 z Beł­cha­towa wygrały Skrzy­dlewska Cup 2014. Finały imprezy odbyły się na sta­dio­nie Orła Łódź. Mło­dych pił­ka­rzy do walki zagrze­wali licz­nie zgro­ma­dzeni kibice - rela­cjo­nuje finał Skrzy­dlew­ska Cup 2014 na swo­jej stro­nie ŁódzkiFutbol.pl

Korki Roberta Lewan­dow­skiego, wraz z tytu­łem króla strzel­ców Skrzy­dlew­ska Cup 2014 zdo­był Bar­tek Sefe­ryń­ski z SP 4 Skier­nie­wice z 23 golami na kon­cie. Ten sam zawod­nik został także naj­lep­szym pił­ka­rzem imprezy w kate­go­rii klas I – III, a w nagrodę dostał puchar ufun­do­wany przez Andrzeja Bier­nata, mini­stra sportu i turystyki.

Pełna rela­cja z finału na stro­nie: ŁódzkiFutbol.pl

22 maja 2014

Scroll To Top